Abolicja składek ZUS od 15 stycznia 2013

W dniu 15 stycznia wchodzi w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Umorzeniu podlegają będą składki za okres od 1 stycznia 1999r. do 28 lutego 2009r. 
Umorzenie dotyczy tylko składek na ubezpieczenie własne osób prowadzących pozarolniczą działalność, ale wnioski mogą składać nie tylko sami płatnicy, ale także ich spadkobiercy oraz osoby trzecie, na które została przeniesiona odpowiedzialność w zakresie tego rodzaju zobowiązań.
14/01/2013

Publikacja wyroku TK w sprawie zawieszonych emerytur

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 listopada 2012r. został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012r. (sygn. akt K2/12), w którym za niezgodne z Konstytucją uznane zostały przepisy o zawieszaniu wypłaty emerytur osobom, które przeszły na emeryturę w okresie od 8 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r. lecz nie rozwiązały stosunku pracy do końca września 2011r. Dla osób zainteresowanych od daty publikacji wyroku biegnie teraz jednomiesięczny termin na wznowienie postępowania administracyjnego.  
29/11/2012

Zawieszone emerytury po wyroku TK.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 listopada 2012r. uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy dotyczące zawieszania wypłaty emerytury osobom, które przeszły na emeryturę w okresie  od 8 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r. i nie rozwiązały stosunku pracy do końca września 2011r. (sygn. akt K2/12). Osoby, do których zakwestionowane przez Trybunał przepisy znalazły zastosowanie będą mogły kierować swoje roszczenia do ZUS po opublikowaniu wyroku w Dzienniku Ustaw, o czym będziemy informować na naszej stronie internetowej. W praktyce  można wyróżnić trzy najczęstsze sytuacje, w których ubezpieczony powinien podjąć działania w związku z wydaniem omawianego orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny:

  1. ZUS wydał decyzję o zawieszeniu emerytury, od której nie zostało wniesione odwołanie,
  2. Sprawa z odwołania od decyzji ZUS toczy się nadal w sądzie powszechnym,
  3. Postępowanie sądowe zostało już zakończone oddaleniem odwołania.

Osoby zainteresowane  powyższymi oraz innymi roszczeniami wobec ZUS w związku z zawieszeniem im emerytury zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Abolicja składek ZUS uchwalona przez Sejm.

Cały czas śledzimy losy projektu ustawy w sprawie tzw. abolicji składek ZUS. W dniu 9 listopada 2012r. ustawa ta została uchwalona przez Sejm i obecnie trafi do Senatu. Ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą  przewiduje umorzenie osobom prowadzącym tę działalność zaległych płatności wobec ZUS za okres 1 stycznia 1999r. – 28 lutego 2009r. Abolicja obejmie niezapłacone składki na własne ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, a także odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, opłaty dodatkowe oraz naliczone koszty egzekucyjne.
Wszystkie osoby zainteresowane oceną czy nowe uregulowanie prawne będzie miało zastosowanie do ich własnej sytuacji zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.
14/11/2012

Ryzyko związane z outsourcingiem

Umowa z  firmą zewnętrzną dotycząca świadczenia usług stanowi dla firmy (płatnika składek ZUS) potencjalne ryzyko obciążenia dodatkowymi składkami od wynagrodzeń uzyskanych przez pracowników z tytułu umów zlecenia zawartych z tą firmą zewnętrzną na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.  

Kontrola ZUS, a nawet wydanie decyzji przez ten organ nie oznacza jednak, że w danej sprawie nie da się już nic zrobić. Ocena czy pracownik świadczył pracę na rzecz własnego pracodawcy na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z kontrahentem pracodawcy zależy od okoliczności konkretnego przypadku i nie zawsze zawarcie umowy np. zlecenia będzie skutkowało uznaniem za pracownika.  
Zapraszamy do współpracy podmioty kontrolowane przez ZUS pod tym kątem, nasza Kancelaria może bowiem pochwalić się dużym doświadczeniem w prowadzeniu tego typu spraw, a także odniesionymi sukcesami w postępowaniach przeciwko ZUS.
 
06/11/2012